Haiti's Relief Fund: Hurricane Matthew Fundraiser

You can email us at HelpHaitiQuake@Gmail.com

Donate whatever amount you can

NouvèlKreyol: Nouvèl  Ayiti An Kreyol, Noticias de Criollo, Haitian Creole News

↑ Grab this Headline Animator

UrbanbooksPublishing: UrbanbooksPress, UrbanBooks ePress, Fiction, Non-Fiction, and Media

↑ Grab this Headline Animator


UrbaneBooksPublishing: Top Kindle eBooks, Hot PubIt eBooks, SmashBooks.com eBooks Platform

↑ Grab this Headline Animator

AprenderKreyolHaitiano:Let's Learn Haitian Kreyol, Aprendamos el Criollo Haitiano Gratis

Saturday, August 25, 2012

Apple Bat Samsung : Apple's Victory Over Samsung (Tim Cook's Letter in Haitian Creole and English Versions)

“Jodi a se yon jou ki enpòtan anpil pou Apple ak tout envantè toupatou nan lemond

Anpil nan nou t-ap swiv pwosè kont Samsung nan San Jose, Calif. pandan semèn pase yo. Nou te chwazi aksyon legal aprè nou reflechi anpil, aprè nou kontinye mande Samsung pou-l sispann kopye travay nou. Pou nou, pwosè sa-a te toujou sou yon bagay ki pi enpòtan pase patant ak lajan. Se yon kesyon de valè. Nou valorize orijinalite ak inovasyon. Nou mete tèt nou ansanm pou nou fabrike pi bon pwodwi sou latè. Nou fè sa pou nou ka bay klyan nou bon jan plezi. Men nou pa fè sa pou pèmèt konpetitè nou kopye travay nou.

Nou vle remèsye manm jiri yo ki envesti tan yo pou yo koute istwa nou. Nou te kontan anpil dèske nou te gen opòtinite rakonte istwa pa nou. Montay evidans kite prezante pandan pwosè a montre sa Samsung kopye a ale pi fon pase sa nou te konnen. Manm jiri yo pale. Nou aplodi yo paske yo trouve konpòtman Samsung te desizyon pa yo pou yo kopye sa nou fabrike. Manm jiri yo voye yon gwo mesaj ki byen klè ke li pa bon pou vòlè ditou.

M fyè de travay ke nou chak fè isitla.

Jodi a valè ranpòte viktwa sou moun k-ap vòlò. M swete tout lemon ap koute.

Tim

(Translated by Joseph J. Charles, MS, Writer, Podcaster, and Language ebook Author)


Tim Cook wrote after his company's victory against Samsung in San Jose, CA:

"Today was an important day for Apple and for innovators everywhere.

Many of you have been closely following the trial against Samsung in San Jose for the past few weeks. We chose legal action very reluctantly and only after repeatedly asking Samsung to stop copying our work. For us this lawsuit has always been about something much more important than patents or money. It’s about values. We value originality and innovation and pour our lives into making the best products on earth. And we do this to delight our customers, not for competitors to flagrantly copy.

We owe a debt of gratitude to the jury who invested their time in listening to our story. We were thrilled to finally have the opportunity to tell it. The mountain of evidence presented during the trial showed that Samsung’s copying went far deeper than we knew.

The jury has now spoken. We applaud them for finding Samsung’s behavior willful and for sending a loud and clear message that stealing isn’t right.

I am very proud of the work that each of you do.

Today, values have won and I hope the whole world listens.

Tim"

No comments:

Post a Comment