Saturday, March 14, 2015

Haitian Creole Audio MP3 - Learn Haitian Creole Online

Listen to Sa'k Pase? N'ap Boule Textbook MP3/Audio - Ann Pale Kreyol...Let's Speak Creole.

Pay first to gain access to the MP3 / Audio!

Sa'k Pase? N'ap Boule Text MP3
Purchase Acces to MP3 Audio

Content of the MP3 / Audio File

Listen to 'Sa'k Pase? N'ap Boule Textbook' MP3/Audio in your car, your iPad, tablet, phone, and laptop

Useful Creole Expressions and Cultural Notes

Grammar and Vocabulary

Pronunciation Key

Question Words, Conversation and Greetings

Conjugate verbs, Forms of Definite and Indefinite Articles

Useful Expressions for Healthcare Professionals, at the Doctor's Clinic, Medical Terms and Practice

Human Body: Illnesses, Medications, and Health issues

Sunday, February 22, 2015

NouvelKreyol.blogspot.com ap Prezante Nouvel Kanaval 2015 - News on 2015 Haitian Carnival, Accident, and Cancellation

Haitian News: 2015 Carnival News, Kanaval Ayisyen an 2015 - Kanaval la Anile akoz de Aksidan Cha a

Mardi Gras / Madigra, Katastwòf ak Panik nan Kanaval Flè ak Woz 2015 an Ayiti

Ayiti Anile Kanaval 2015 lan Aprè 18 moun te mouri ak plis de 78 lòt moun te blese sou trajedi cha a

Sujè Konvèsasyon ak Dyalòg an Ayiti epi Atravè Lemond

Anvan nou kòmanse pale de aksidan sa-a, ann eksplike ki sa yon cha ye. Ayisyen ki pale Fransè ak Kreyòl rele’l yon char. Yon cha pa yon [ ‘chat,’ cat in English]. Yon cha se yon ‘float in English. O non. Yon cha se tankou yon gwo kamyon byen wo ki pote gwo aparèrèy mizikal tankou tout enstriman, opalè ke gwoup mizikal va bezwen pou’l anime oswa pete tenpan moun k’ap koute oswa ekspektatè yo ki kanpe sou tout bò kote’l oubyen sou bò wout la. Sa vle di cha a pote non sèlman manm gwoup la, li pote envite espesyal ak zanmi gwoup la tou. Si ou pa yon bèl fanm ki gen kontak ak manm gwoup la, ou pa’p jwenn yon plas sou cha a daprè anpil fanm ki antre patisipe nan konkou pou genyen yon plas.

Fantom Barikad Crew pran nan Kouran sou cha-a. Yon kab elektrik touche’l epi elektrokite’l. Men li sove! Dram sa-a, trajedi sa-a te rive sou cha gwoup mizikal ki rele Barikad Crew sou bò Channmas pandan dezyèm jou Kanaval nasyonal 2015 lan. Chantè gwoup Barikad Crew a ki rele ‘Fantom’ te frape yon kab kouran electric ki gen tansyon mwayèn. Anpil moun ap pale sou otè kab elektrik yo pa rapò ak otè cha yo nan epòk kanaval pou detèmine ki kote cha yo dwe pase. Aprè aksidan an te fin rive le 17 fevriye 2015, Premye Minis Evans Paul deklare yon peryòd dèy nasyonal, kòmanse Mèkredi rive jouk Samdi 21 Fevriye 2015. Samdi se te jou funeray nasyonal pou moun ki te mouri yo. Yon vèy ap òganize nan memwa moun sa yo ki te viktim trajedi sa a. Se vre s’ak te rive a se te yon aksidan. Men, èske se pa yon aksidan ke responsab kavanal yo ak otorite yo pa’t ka evite?

Trajedi sa-a rive aprè cha gwoup Barikad Crew a ki t’ap pote fanatik ak manm group yo te pase anba yon fil elektrik ki te ba anpil. Si ou gade otè cha yo pandan dènye ane yo, se tankou cha yo nan konkou pou wè kilès k’ap pi gwo epi pi wo. Chak ane, ou ka wè, yon seri cha byen wo. Bann nan te fèk fin pase devan Prezidan Michel Martelly ki t’ap gade gwo manman fèt ak selebrasyon sa yo. Yo di bann nan te sou wout estad foutbòl la. Li te rive tou prè otèl plaza lè fil elektrik kòmanse atake, elektrokite fanatik yo. Menm lè sa-a tou, deblozay pete. Moun t’ap kouri toupatou sou moun. Fanatik panike. Yo menm rive pyetine s’ak te tonbe yo. Se te reyèlman yon trajedi pou kraze moun anba pye bò Channmas.

Men kisa moun ap di sou yon bon 3 jou kanaval an Ayiti

Monday, January 19, 2015

Men Bel Nouvel Sou Yon Jenn Mizilman Malyen Ki Sove 15 Jwif nan Hyper Cacher

Un nouveau 'Juste Parmi les Nations' or a new 'Righteous Among the Nations, the Righteous Gentile'?

Il n'est pas Oskar Schindler. Il est simplement un jeune Malien et Musulman pratiquant sa foie. Mais il sauvait ses clients Jwifs a Hyper Cacher. For his heroic, humanitarian act, his compassion, he has become famous all over the world. At his own risk, he saved his customers, 7 to 15 of them, including a baby.

Lassana Bathily's story is in this eBook, written with the assistance of Danielo Laferriere.

Book Review:

I am only Lassana Bathily! A simple Hyper Cacher Supermarket worker who happened to help and save others! Yes, a Muslim can engage in acts of kindness, compassion, and humanitarian acts. Jews, Muslims, Christians, Catholics or whatever else, we are on the same boat. We have to work together to face the crisis of our time. In this eBook, I want to thank everybody –from my colleagues who had opened their arms to welcome me, the people of France, both the Jewish and Muslim communities, all the people of faith, my parents in Mali, my religious teachers and school instructors to my supporters on Facebook, Twitter, and the rest of the world- for all their kind messages for what is now known as my 'heroic act of kindness and compassion.'

I did not know anything else to do other than to give SHELTER in this cold storage or freezer to scared customers running down to the basement where I was working. After hearing the booming noise above and seeing the clients running down, I knew something bad was going to happen. I had to offer SHELTER at my own risk. The content of this eBook tells you a little bit about myself, my humble origins, and my philosophy on mutual aid and love on this earth. Disons ‘non’ ȧ l’antisémitisme, ȧ la terreur causée par les extremistes et les terroristes. Rien ne justifie les attaques ȧ caractère racial ou ethnique. Après tout, on est tous dans la même situation. Il nous faut utiliser l’aide mutuelle pour faire face ȧ notre crise actuelle.

Purchase a copy of this ebook right on Amazon.com

Here is Lassana Bathily's speech during his naturalization:

"MON COEUR A PARLÉ ET M'A FAIT AGIR"

Je vous remercie de tout mon cœur, ce soir je suis très fier et très ému. Je souhaite remercier chaleureusement tous ceux qui m’ont fait confiance, qui m’ont soutenu depuis toujours. Je pense à mes parents, je remercie mes amis, mes proches en France qui m’ont fait partager des moments agréables.

Je remercie les associations qui m’ont soutenu en France, je remercie Hyper Cacher de la confiance que l'équipe m'a témoignée. Je vous remercie tous de votre présence ce soir c’est un moment très important pour moi. Les gens sont tous égaux, pour moi il n’y a pas de question de couleurs. La France est un pays des droits de l’homme.

Les gens me prennent pour un héros. Mais je ne suis pas un héros, je suis Lassana, je resterai moi-même. Mon cœur a parlé et m’a fait agir. Il n’y a pas de questions de communautés ou religions. Je suis très heureux mais c’est très difficile aussi car j’ai perdu quelqu’un que j’aimais beaucoup, Yoan Cohen, et avec qui je rigolais tout le temps. J’ai besoin d’aller rejoindre ma famille en Afrique, j'ai besoin de leur regard, leurs conseils et leur bénédiction. Je dois prendre du recul.

Je suis tellement content d’avoir la double nationalité. Vive la liberté, vive l’amitié, vive la solidarité, vive la France (extraits du discours de Lassana le 20 janvier 2015 après sa naturalisation).

Translated Version

' my heart has spoken and made me act ' I thank you with all my heart, tonight i am very proud and very emotional. I would like to thank all those who have made me confidence, who have supported me for always . i think of my parents, i thank my friends, relatives in france that took me Fact share agreeable moments.

I would like to thank the associations who supported me in france, i would like to thank hyper hide the confidence that The team m ' has shown. I thank you all for your presence this evening is a very important moment for me. People are all equal, for me there is no question of colors. France is a country of the rights of man.

People take me to a hero. But i am not a hero, i am lassana, i will remain myself. My heart has spoken and made me act. There were no questions of communities or religions. I am very pleased but it is very difficult also because i lost someone that I enjoyed, yoan cohen, and with whom i laughed all the time. I need to go join my family in africa, i need to their eyes , their guidance and blessing. I have to take a step back

I am so glad to have dual citizenship. Vive freedom, deep friendship, deep solidarity, vive la france ( extracts from the speech Of the 20 lassana january 2015 after his naturalization )

Friday, July 18, 2014

Haitian Creole Trends: Haitian News on Mosquito-born bone-breaking Disease Hitting Central America, Latin Caribbean, Non-latin Caribbean and Florida, Chikungunya

Chikungunya

Chikungunya se yon viris ki te fèk parèt nan peyi Tanzani an Afrik apeprè kenz ane pase. Viris sa-a lakòz bouton leve sou po moun, lafyèv ak anpil pèn nan jointi moun. Se yon maladi ki rèd anpil men li p’ap touye ou. Depi ou genyen maladi sa-a, ou p’ap genyen-l ankò. Kidonk ou vin pwoteje. Ou vin iminize kont chikungunya.

Chikungunya travèse nan lòt peyi Afriken. L’ale an Azi, End, nan lanmè pasifik, Filipin. Epi li travèse nan rejyon Karayib la. Li koumanse atake moun Sen Maten, Lajamayik etsetera. Lè li rive an Ayiti, Chikungunya koumanse sekwe Ayisyen. Chikungunya frape moun k’ap viv nan Florid tou. Anpil moun Filipin vwayaje al nan Karayib. An reyalite, moun pa ka di kijan marengwen ki gen chikungunya fè rive an Ayiti. Pwiske moun vwayaje toupatou, marengwen ki gen Chikungunya ka mòde yo san yo pa konnen. Yo retounen nan peyi yo. Epi yo vin santi doulè ak sentòm maladi a: bouton sou po yo, lafyèv ak pèn nan jwenti. Se tankou yo santi zo yo ap kraze! Yo pa ka fè anyen ditou.

Chikungunya gen menm sentòm ak lafyèv deng. Se de maladi ki mete ou kouche sou kabann ou. Yo kraze tout zo moun ki te genyen-l. Doktè Ayisyen pa ka fè tès pou chikungunya. Yo depann de CDC, Sant Ameriken pou Kontwole Maladi ak prevansyon. Pa gen yon mwayen pou geri moun ki gen viris la. Erezman li pa koze lanmò. Doktè rekòmande Taylenòl. Aprè dezoutwa jou oubyen yon semèn, pèn nan ak lafyèv ap pase. S’ak pi rèd la se lè timoun oswa tibebe pran maladi sa-a. Yo pa ka kite ou dòmi si ou se paran yo. Yo kriye anpil. Se yon maladi tèrib pou timoun. Men y’ap geri aprè dezoutwa jou nan kabann yo. Paran yo pa ka al travay. Yo pèdi kòb konsa.

Saturday, January 4, 2014

Excessive Speed of Porsche GT Carrera Over 100 MPH According to Autopsy Report, Driver and Passenger's Last 30 Minutes Before Crash

Paul Walker and his Reach out Worldwide teams arrived in Haiti 5 days after the 2010 quake through Dominican Republic. ROWW.org or Reachoutworldwide.wordpress.com is a network of professionals with first responder skill-sets who augment local expertise when natural disasters strike in order to accelerate relief efforts. With the assistance of his best friend, Roger Rodas, a financial planner, Paul founded Reach Out Worldwide after returning from Haiti. Paul Walker and his ROWW members were helping in Oklahoma tornado, Illinois tornadoes, Typhoon Haiyan in the Philippines, and Tuscaloosa in Alabama.

"The Fast and the Furious" Super Star

R.I.P Madiba (Tata) and Paul Walker!

Find Nelson Mandela's Poems, Quotes, and speeches

Purchase a copy of this ebook to pay tribute to the freedom icon and global statesman.

Nelson Mandela's Poetric Biography - How to Live Before You Die - Best Business Quotes, Experience Leadership Academy, and Freedom Struggle

Kevin Levin wrote a bestselling ebook on Paul Walker's charitable works and efforts in Haiti, Chile, Joplin, Alabama, Oklahoma, and the Philippines Typhoon.

If you want to contribute to his work, do so at www.ROWW.org or Reachoutworldwide.wordpress.com

Buy this ebook which is a tribute to his short life now.

Paul Walker, The Angel Who Touched and Healed Natural Disaster and Quake Survivors - Paul Walker 1973-2013 as Eternally Young, Kind, and Famous as James Dean and JFK.

In this ebook, Kevin wrote about how the racing world and sports car owners and fans lost a friend and a good human being in the tragic accident that took the life of the 'Fast and Furious' super star.

Here is what others are saying about Paul Walker's Charity and Relief Efforts

“Paul wasn’t someone who would just write a check and lend his name to an organization; he was the heart and soul of REACH OUT Worldwide. Paul was the first one in and the last one out, he led by example and his hard work and dedication inspired everyone who had the privilege of working with him. He led one of the first teams into the hardest hit areas of Haiti and traveled to Chile to bring water, medical aid and hope after the Earthquake and Tsunami.

“He ran a chainsaw clearing debris and helping people get back into their homes during the hottest days after the tornadoes in Alabama… Some people play a hero, Paul was a hero. Paul was an honorable, hardworking, dedicated, respectful man with a humble spirit who shared his blessings with those who needed it most. It was an honor and a privilege to be able to work with, learn and look up to someone who walked the walk”, said JD Dorfman from REACH OUT Worldwide after Walker’s death.

Friday, December 13, 2013

"Paul Walker's Spirit, an Angel Up in Heaven... Espri Paul Walker, Yon Anj K'al nan Syel..." ebook by Kevin Levin. RIP, Nelson Mandela and Paul Walker!

Kevin Levin wrote this ebook, "Paul Walker, an Angel Up in Heaven..." which has become an immediate bestseller on Amazon Kindle or Kindle Digital Publishing (KDP).

Book Sypnosis and Summary:

Purchase a copy of 'Paul Walker's Spirit, an Angel Up in Heaven...'.

See Paul Walker's Mourners, Friends, Co-stars such as Vin Diesel, Tyrese Gibson etc Pay Tribute to a Good Soul

'Fast and Furious' actor Brian O'Conner known as Paul Walker left his fans with a challenge. He wants us to make a difference in somebody's life. He taught us how to live and reach out to others in need before we die. He had it all. He had cars, fame, charisma, swagger, character, beauty, money, great friends, amazing family members, superb co-stars such as Vin Diesel, Tyrese Gibson, Michelle, Jordana and others, but he found much joy in reaching out to others who were afflicted by natural disasters. And his daughter wanted to accompany him on his foreign trips. Five days after a massive quake destroyed Haiti, he and his friends were there to rescue and provide aid. Upon his return to the United States, he founded ROWW.org or Reach out Worldwide Charity. His team of first responders went to many other places such as Chile, Tuscaloosa, Alabama, Oklahoma, and the Philippines. For sure, Worldwide Car and Movie Enthusiasts, Natural Disaster Survivors, and Sports Car Lovers Lost One of Their Own...


Paul Walker, The Angel Who Touched and Healed Natural Disaster and Quake Survivors....As Eternally Young, Kind, and Famous as James Dean

Book Sypnosis:

A great man of God, a father of Meadow R. Walker, quiet philanthropist, man of faith and character, amazing surfer, super star died in a car accident on November 30, 2013. Paul William Walker IV left behind a great legacy of faith, character, and generosity. Just think about the difference he makes with the founding of Reach Out Worldwide or ROWW.org or reachoutworldwide.wordpress.com. Born on September 12, 1973 in Glendale, Calif. and Died in Santa Clarita, Calif. on November 30, 2013. He loved spending time at Big Sur, Monterey, Carmel, Redwood Forrest, Channel Islands, Santa Barbara Ocean addict, adrenaline junkie, North, San Diego, Baja Mexico etc. Paul Walker was in Haiti and Chile after the huge quakes that hit those countries. He was there to put up shelters and provide medical assistance. He died in a tragic crash after attending a charity event for the Filippino victims of Typhoon Haiyan hosted by his organization Reach Out Worldwide. He and his team provide assistance in Joplin, Moore, Shawnee, Oklahoma, etc. In a few words, Paul focused his relief efforts on Philippines Typhoon, Haiti Earthquake, Chile Earthquake, Indonesia Tsunami, Alabama Tornado. Paul gave us an example of how to live before we die. Enjoy life, Love one another. Enjoy Sand, Sea, Sun, Surf!

Two great men, RIP! De bon moun, Rete an Pe!

Nelson Mandela's Poetic Biography: How to Live Before You Die...

Sunday, December 8, 2013

Former South Africa President Nelson Mandela Taught Mankind the Power of Forgiveness. Maya Angelou Stated, "Mandela taught people how liberating is to forgive.."

Let us continue what Paul Walker started. Join, donate, and contribute to his charity, ROWW.org

Rest in Peace, Paul Walker and Nelson Mandela: Two Angels Up in Heaven

Paul Walker and his Reach out Worldwide teams arrived in Haiti 5 days after the 2010 quake through Dominican Republic. ROWW.org or Reachoutworldwide.wordpress.com is a network of professionals with first responder skill-sets who augment local expertise when natural disasters strike in order to accelerate relief efforts. With the assistance of his best friend, Roger Rodas, a financial planner, Paul founded Reach Out Worldwide after returning from Haiti. Paul Walker and his ROWW members were helping in Oklahoma tornado, Illinois tornadoes, Typhoon Haiyan in the Philippines, and Tuscaloosa in Alabama.

"The Fast and the Furious" Super Star

R.I.P Madiba (Tata) and Paul Walker!. Christo Brand who was the jailer of Nelson Mandela at Robben Island, remembers his friend. He is mourning his death. He said that Mandela who was older than he was became a father figure for him. Mandela encouraged him to complete his education and always cared about asking for his family's health. Both men lost a son. Mandela did not forget about the jailer who gave him bread and his favorite hair pomade after he was released and became President of South Africa. He kept in touch with him and made sure that he was close to him. Christo Brand took his family and grandchildren to see him in his old days. They told each other stories and relaxed.

Nelson Mandela's quote from the Robben Island Bible, "Cowards die many times before their deaths/The valiant never taste of death but once."

Find Nelson Mandela's Poems, Quotes, and speeches

Purchase a copy of this ebook to pay tribute to the freedom icon and global statesman.

Nelson Mandela's Poetric Biography - How to Live Before You Die - Best Business Quotes, Experience Leadership Academy, and Freedom Struggle

Kevin Levin wrote a bestselling ebook on Paul Walker's charitable works and efforts in Haiti, Chile, Joplin, Alabama, Oklahoma, and the Philippines Typhoon.

If you want to contribute to his work, do so at www.ROWW.org or Reachoutworldwide.wordpress.com

Buy this ebook which is a tribute to his short life now.

Paul Walker, The Angel Who Touched and Healed Natural Disaster and Quake Survivors - Paul Walker 1973-2013 as Eternally Young, Kind, and Famous as James Dean and JFK.

In this ebook, Kevin wrote about how the racing world and sports car owners and fans lost a friend and a good human being in the tragic accident that took the life of the 'Fast and Furious' super star.

Here is what others are saying about Paul Walker's Charity and Relief Efforts

Paul Walker and his relief work team in Haiti, five days after 2010 quake.

“Paul wasn’t someone who would just write a check and lend his name to an organization; he was the heart and soul of REACH OUT Worldwide. Paul was the first one in and the last one out, he led by example and his hard work and dedication inspired everyone who had the privilege of working with him. He led one of the first teams into the hardest hit areas of Haiti and traveled to Chile to bring water, medical aid and hope after the Earthquake and Tsunami.

“He ran a chainsaw clearing debris and helping people get back into their homes during the hottest days after the tornadoes in Alabama… Some people play a hero, Paul was a hero. Paul was an honorable, hardworking, dedicated, respectful man with a humble spirit who shared his blessings with those who needed it most. It was an honor and a privilege to be able to work with, learn and look up to someone who walked the walk”, said JD Dorfman from REACH OUT Worldwide after Walker’s death.

Rest in Peace, Paul Walker and Nelson Mandela: Two Angels Up in Heaven

Paul Walker and his Reach out Worldwide teams arrived in Haiti 5 days after the 2010 quake through Dominican Republic. ROWW.org or Reachoutworldwide.wordpress.com is a network of professionals with first responder skill-sets who augment local expertise when natural disasters strike in order to accelerate relief efforts. With the assistance of his best friend, Roger Rodas, a financial planner, Paul founded Reach Out Worldwide after returning from Haiti. Paul Walker and his ROWW members were helping in Oklahoma tornado, Illinois tornadoes, Typhoon Haiyan in the Philippines, and Tuscaloosa in Alabama.

"The Fast and the Furious" Super Star

R.I.P Madiba (Tata) and Paul Walker!

Find Nelson Mandela's Poems, Quotes, and speeches

Purchase a copy of this ebook to pay tribute to the freedom icon and global statesman.

Nelson Mandela's Poetric Biography - How to Live Before You Die - Best Business Quotes, Experience Leadership Academy, and Freedom Struggle

Kevin Levin wrote a bestselling ebook on Paul Walker's charitable works and efforts in Haiti, Chile, Joplin, Alabama, Oklahoma, and the Philippines Typhoon.

If you want to contribute to his work, do so at www.ROWW.org or Reachoutworldwide.wordpress.com

Buy this ebook which is a tribute to his short life now.

Paul Walker, The Angel Who Touched and Healed Natural Disaster and Quake Survivors - Paul Walker 1973-2013 as Eternally Young, Kind, and Famous as James Dean and JFK.

In this ebook, Kevin wrote about how the racing world and sports car owners and fans lost a friend and a good human being in the tragic accident that took the life of the 'Fast and Furious' super star.

Here is what others are saying about Paul Walker's Charity and Relief Efforts

“Paul wasn’t someone who would just write a check and lend his name to an organization; he was the heart and soul of REACH OUT Worldwide. Paul was the first one in and the last one out, he led by example and his hard work and dedication inspired everyone who had the privilege of working with him. He led one of the first teams into the hardest hit areas of Haiti and traveled to Chile to bring water, medical aid and hope after the Earthquake and Tsunami.

“He ran a chainsaw clearing debris and helping people get back into their homes during the hottest days after the tornadoes in Alabama… Some people play a hero, Paul was a hero. Paul was an honorable, hardworking, dedicated, respectful man with a humble spirit who shared his blessings with those who needed it most. It was an honor and a privilege to be able to work with, learn and look up to someone who walked the walk”, said JD Dorfman from REACH OUT Worldwide after Walker’s death.

Sunday, November 17, 2013

Move Tan Frape Tacloban, Filipin; Anpil Moun Mouri

Foto ki soti nan peyi Filipin montre kantite dega ki fèt nan Tacloban, Cebu epi tout lokalite ki bò lanmè. Repòtè di ke siklò-n sa touye anpil moun, plis ke 10 mil moun mouri nan Tacloban ak lòt lokalite. Anviron onz milyon moun ap sibi anba atak manman siklò-n sa-a. Moun ki sove oblije kite Tacloban. Pa gen anyen ki ka kenbe yo la. Prèske tout bagay detwi. Pa gen dlo. Pa gen manje. Pa gen anyen ki sove siklò-n nan. Moun grangou anpil. Finalman èd ki soti nan peyi etranje kòmanse rive. Men tèlman gen moun ki abite lwen nan mò-n, pa tout moun ki ka jwenn èd sa-a. Gouvènman Ameriken an voye dezoutwa gwo bato pou sove moun epi ba yo swen. Anpil lòt gouvènman etranje ale Filipin tou. Lè yo rive la, yo wè ak de grenn je ki kantite dega ki te fèt. Siklò-n nan frape Filipin le 8 Novanm 2013. Move tan kontinye tou patou. Le 17 Novanm 2013, gen yon move tan ki frape Etazini tou. Moun Ilinòy, Wachintonn ak lòt eta ki tou pre sibi anpil pèt tou. Menm moun mouri tou. Yo pèdi kay yo.

Sunday, August 4, 2013

English - Haitian Creole Audio Lesson Dictionary, Useful Expressions, Question Words, Vocabulary, Grammar, Audio etc 12345 A to Z English to Creole Dictionary

Purchase your copy now: English - Haitian Creole Dictionary / Useful Expressions, Question Words, Vocabulary, Grammar etc 12345 A to Z English to Creole Dictionary (Haiti / Boston Linguistic Heritage Press)

Purchase a copy of the Audio CD of "Haitian Creole - English Dictionary Audio" now

Disc ID: 12422: Disc Name: Haitian Creole - English Dictionary Audio

Buy Now From CCNow or

Quantity

English - Haitian Creole Dictionary PDF - Useful Expressions-Pronunciation-Question Words-Articles-12345 A to Z English to Creole Dictionary - Endetwakatsenk A to Z English to Creole Dictionary" by Carlton Kramka, Canado St. Louis, and Kevin Levin

"English - Haitian Creole Dictionary / Useful Expressions, Question Words, Vocabulary, Grammar etc 12345 A to Z English to Creole Dictionary" allows you to look up Haitian Creole words from Creole to English. Carlton Kramka, Canado St. Louis and Kevin Levin used their linguistic knowledge to prepare this tool for anybody who is interested in learning the Haitian language. This basic dictionary will help missionaries on a short-term visit to the country. It will help Haitian American children who were born overseas. This lexicon can help any tourists, students, NGO workers, and business people who are traveling to the country. You can also get a PDF copy at haitiancreolemp3.libsyn.com

Listen to MP3 or Audio now:


Koute Kreyol - Listen to Haitian Creole - Free Lesson Audio. The above audio contains this text.

Epis Ayisyen - Haitian Spices

Epis Kreyòl – Creole Spices

1. Pèsi – Parsley

2. Ten - Thyme

3. Jiraf – Cloves

4. Gwo powo – Leeks

5. Powo – Scallions

6. Seleri – Celery

7. Zonyon – Onion

8. Echalòt – Chalote

9. Zoranj si – Sour Orange

10. Sitwon – Lime

11. Piman bouk – Habanero Pepper

12. Magi – Chicken Bouillon

13. Piman Dous – Bell Pepper

14. Sèl – Salt

15. Pwav – Pepper

16. Sitwonèl – Citronella

17. Lay – Garlic

18. Mant – Spearmint

19. Anis – Star Anise

20. Tibonm – Mint

21. Kanèl – Cinnamon

22. Miska – Nutmeg

23. Jenjanm – Ginger

24. Safran – Saffron

25. Siwo Myèl – Honey

26. Siwo kann – Molasses

27. Avwàn - oatmeal

28. Militon – chayote / squash

29. Sik - Sugar

-----------------&&&&&&& ------------------------

Kouman yo prepare pwason – How do they prepare fish

Pou fè manje ak pwason, ou bezwen sizonnen pwason an avèk lay (garlic), pèsi (parsley), zonyon vèt (green onions), sèl (salt), yon ti kiyè lwil oliv (a T spoon of olive oil), mwatye yon tikyè ji sitwon (half a tsp of lime juice), piman pike (hot pepper). Kòmanse manje bannann ak pwason!

Gade byen: Pwason pa pwazon (Fish is not poison).

Ki jan yo prepare bannann an Ayiti? Fri bannann pou ou ka manje-l avèk pwason (Fry plantain so you can eat it with fish). Ayisyen rele sa bannann ak pwason! (Haitians call that plantain with fish).

Achte yon sak grenn bannann vèt nan mache a (Buy a bag of green plantain at the market)

Retire po bannann yo – Peel the plantains

Koupe bannann yo pa tibout won – Cut the plantains by little round sections. (Note that the smaller the pieces of plantains, the crispier the plantain will get!)

Chofe lwil ou. Kou lwil la byen cho, mete ti bout bannann yo nan chodyè a (Heat up your oil. As soon as the oil is very hot, drop the pieces of plantain into the cooking pan)

Itilize yon pèz bannann pou peze tibout banann yo (Use a pèz bannann (squeezer) to flatten the platains).

Bouyi grenn bannann yo tankou yo bouyi patat (boil the plantain the way they boil potatoes)

Kisa akasan ye?

Akasan se yon bwason Ayisyen. Li fèt avèk mayi moulen (corn flour), lèt (milk), anis (star anise), kanèl (cinnamon), epi sik (sugar). Ou bouyi-l jiskaske li pare pou bwè.

Tuesday, January 29, 2013

Haitians Know and Feel Brazilians' Pain, Present Condolences After Kiss Nightclub Blaze

Required Reading on Brazil Before 2014 Soccer World Cup and 2016 Olympic Games: Bruno Ferreira and Moreira Ferrero's Ebook on Kiss Nightclub Fire, 2013

"2013 Kiss Nightclub Fire in the Land of the Future – Fogo em Boate Kiss 2013, Terra de Futuro" is an ebook about the brutal tragedy occurring at Kiss Nightclub located in Santa Maria, a University town. Authors Bruno Ferreira and Moreira C. J. Ferrero give you an eye-witness account of the blaze inferno taking place in the early hours of January 27, 2013. Students and young professionals are back from their Summer vacation. As common in Brazil, throwing a huge party is the name of the game for all self-respecting and socially connected young individuals. Thousands of beautiful young men and women crwod Kiss Nightclub where a band was playing great music. When the members of the band had a mishap with the pyrotechnic display, all hell broke loose. General panic! Bedlam! Stampede and Trampling were the last attempts to exit the security-protected establishment. Authors Bruno Ferreira and Moreira C. J. Ferrero write about hope, the pain in the parents and friends' faces in the land of the future. Yet, in the background, life must go on. The carnival season is just around the corner. FIFA and IOC still believe that Brazil can organize the 2014 soccer world cup. No time to doubt the organizational powers of this gigantic South American land of dreams. Brazil is mourning her losses, but the show must go on. Watch Videos of Kiss Fire at http://frenchlessonpodcast.libsyn.com and http://haitiancreolemp3.libsyn.com

Condolences to the people of Brazil and Santa Maria! Justice for the young men and women!!!

Authors Bruno Ferreira and Moreira Ferrero summarize as follows:

"When rescuers and the authorities were finally able to enter the club, they witnessed a scene of desperation and complete chaos as more and more bodies were discovered in the restrooms. Brazil’s Globo opined that the revelers were looking for a way out. There were bodies that went all the way to the back of the club. The fire turned the nightclub into a deathtrap for all of these concertgoers. Many died of asphyxiation as toxic gases and smoke overwhelmed the trapped partygoers.

One thing is clear. Improvised pyrotechnic performances inside nightclubs should be banned. That’s the common thread between all those tragedies and losses of human lives. Pyrotechnics display has no place inside a nightclub. Concerts organized en plein air are other things.

President Dilma Roussef wants to know what went wrong and how to prevent such future tragedies. She is giving the full support of the Federal government. She spent a major part of her life in Rio Grande do Sul, the southern part of Brazil. Brazilian officials have already started to investigate the causes of that deadly fire. They want to know whether the fire sprinklers were working. They want to know whether the security guards truly impeded the public’s exit in case of emergency. According to Globo, the nightclub’s permit verifying health and safety standards was expired months ago. Authorities will also have to review how they go about the enforcement of safety standards in the whole country. As the world’s eyes are on Brazil from now on due to the upcoming world cup and Olympic games, they may have to take a deeper look at those standards and practices again. The world’s best athletes will be in most Brazilian buildings, stadiums, and hotels.

Incendie Meurtrier de la discothèque Kiss au Brésil – Fatal Blaze at Kiss Nightclub in Brazil – Incendio Mortal en la discoteca Kiss de Brasil

Now it is time to march and ask for justice for their loved ones. Wearing white, Brazilians walk the streets of Santa Maria to ask that such nightclubs be more regulated."

Friday, December 21, 2012

Learn Haitian Creole with These Free Audio, MP3 Downloads

Free Random Audio of Creole Lesson Episodes:

Storytelling: 2 Haitian Tales - 2 Kont Ayisyen

Haitian Foods - Manje Ayisyen

Thanksgiving Meals Audio

Free Sample Download of Haitian Creole CD


Introduction to Haitian Creole

Questions and Greetings in Creole - How are you? Kijan ou ye?

Haitian Creole Expressions

Audio for Body Parts in Creole

Popular Haitian Creole Expressions: Sa-k Pase? N-ap Boule….etc.

Listen to Creole audio

Listen to Kids’ Kreyol - Koute Kreyol pou Timoun

Review of Creole Nasal and Non-nasal Vowels

The Clothes We Wear:

New Year’s Eve Celebrations - Reveyon

Basic Creole Grammar Rules:

How do you say…..in Creole? Kouman nou di…. an Kreyol?

Spanish / Creole Lessons: Del Creole al Espanol

El Bicentenario de Mexico - Bisantne Meksiko

El habito de mascar goma en los Estados Unidos

Escuchen el Creole Haitiano Gratis - Listen to Haitian Creole for free

Wednesday, October 31, 2012

Nouvèl Sandi an Kreyòl, Sandi Detwi Nouyòk ak Noujèze (Sandy Storm in New York and New Jersey)

Madi, 30 oktòb 2012, Nouyòk, Etazini: Bilan Siklòn Sandi nan Nouyòk, Noujèze, Statten Island, Hoboken, Breezy Point elatriye - (Sandy’s Toll on New York, New Jersey and Other Areas etc.)

Siklòn Sandi frape lavil Nouyòk tankou Siklòn Katrina ki te detwi Nouvèl Orleyan. Aprè Sandi fin pase, Nouyòk pa menm jan ankò. Sandi kite dlo toupatou. Gen inondasyon tout kote ou pase. Nou ka jwenn machine sou do kay. Lanm lanmè anvayi kay moun. Machin ap flote nan dlo lanmè sitou nan Manhattan. Tren estasyon yo anba dlo. Nou ka jwenn dlo toupatou Nouyòk. Sandi koze lamò plis 90 moun. Dlo koze inonde anpil garaj taksi. Machin taksi jon yo rete nan mitan dlo larivyè k-ap koule nan lari. Nouyòk ak Noujèze tounen tankou yon kote ki t-ap fè lagè. Se yon gwo katastwòf natirèl.

Si tèlman gen dlo toupatou, moun koke laka yo. Yo pa ka soti al nan travay. Yo pa ka soti al nan lari. Yo di ke bilan dega Sandi koze ap depase 20 bilyon dola. Gen biznis ki p-ap sove si yo pa-t gen asurans. Gen kèk konpayi asurans ki p-ap ka rete nan biznis. Timoun pa ka al lekòl. Menm lopital Nouyòk te sipoze voye malad ak timoun nan lòt lopital. Sa-k pi rèd la se pèt kouran elektrik. Li fè nwa toupatou. Dezas toupatou. Ri Nouyòk yo ki tou foul ak moun vin tounen tankou yon dezè. Madi 30 Oktòb te yon bon jou pou chofè taksi. You pran pasaje ki t-ap kouri kite Kwins (Queens) ak tout lòt kote ki te anba dlo yo tankou Hoboken, Breezy Point pou al chache refij anwo lavil Nouyòk ki te gen limyè. FEMA anplwaye t-ap siveye tout dega inondasyon yo koze. FEMA se branch federal gòvènman ki reponn ak kalite dega konsa. Se yon sistèm jeneral ki ede moun. Konsa, amplwaye FEMA pral itilize tout resous gouvènman federal yo pou pote sekou. Prezidan Obama gentan deklare tout zòn ki inonde yo zòn ki sipoze resevwa èd an ijans. Madi tout jounen, travayè konpayi elektrik yo t-ap fann toupatou pou yo eseye repare kouran elektrik. Nou tande bri si ki t-ap koupe bwa ki tonbe sou kay ak nan lari. Majistra Bloomberg di ke vil Nouyòk pa-t bati pou sipòte kantite dega dlo ka koze. Kounye-a, otorite yo ap enveztige enfrastrikti ki anba tè oswa anba anpil beton. Moun sipoze foubi tout bildin ki anba dlo yo pou retire sèl lanm lanmè yo depose sou yo. Si yo pa fè sa byen, pral gen dega pi devan. Sèl kowode nenpòt estrikti.

Papa ak manman pitit mete de men nan tèt. Y-ap rele anmwe paske yo pa konnen ki sa yo pral fè pou pran swen pitit yo. Biznis yo anba dlo. Gen sab toupatou. Menm waf yo kraze. Dlo bwote kay al depoze byen lwen fondasyon yo. Gen mèt kay k-ap tounen pou konstate sab ki pran fondasyon kay yo. Yo p-ap wè menm yo ti poto kay yo. Sandi se yon tanpèt ki anraje. Tout moun pral sibi konsekans Sandi. Depi moun k-ap travay sou Wall Street jouk moun k-ap travay lakay moun Nouyòk, pral gen konsekans ekonomik. Gen anpil moun ki pral pèdi travay yo. Pral gen anpil djòb tou nèf tou. Pral gen travay nan konstriksyon. Sandi va gen yon enpak sou eleksyon prezidansyèl la tou. Gen votè ki p-ap ka al vote kote yo te konn vote yo. Bildin sa yo pa la ankò. Yo detwi oswa yo anba dlo.

Avyon pa-t ka ateri oswa dekole. Anpil avyon rete nan eta oswa peyi kote yo te ye yo. Touris ak vwayajè yo te kole nan ayewopò /èpòt yo. Ayewopò La Guardia ouvri pòt yo ankò avèk limit nan sèvis yo ka rann.

Yè, Gouvènè Noujèze a, Chris Christie ki se yon Repibliken, fè louwanj pou Prezidan Obama. Li di ke prezidan an te sou telefòn avèk li a minwi. Li mande-l pou-l deklare Noujèze yon majè zòn dega. A dezèdimaten, Gouvènè Christie anonse ke FEMA anplwaye poze-l kèk kesyon. Aprèsa, Noujèze te deklare yon zòn dega. Konsa li di Prezidan te fè yon travay. “Barak Obama vin bon zanmi li.” Li di Prezidan kolabore ak li. “Prezidan an te yon moun. Li merite kredi pou jan li fè travay li.”

Gouvènè a anonse ke kesyon politik pa enterese-l nan yon sitiyasyon konsa. “Nou panse m-ap bay tèt mwen pwoblèm sou zafè politik? Sa pa konsène-m. M gen yon travay pou-m fè nan Noujèze. M gen pi gwo pwason pou-m fri.”

Christie se sipriz oktòb la. Mitt Romney ak Ryan pa-t atann yon siklòn tankou Sandi. Chris Christie pran randevou ak Prezidan Barack Obama pou yo vizite Noujèze ansanm Mèkredi, 31 Oktòb 2012. Sandi foure kò-l nan politik Ozetazini. “Prezidan Obama merite kredi. L-ap fè yon bon travay. Li rele-m a minwi yèswa,” Gouvènè a anonse sou televizyon ak radyo.

San travay, moun ki te konn voye lajan bay fanmi yo nan peyi etranje pa-p ka fè sa pandan yon bon bout tan. Yo rele lajan k-al nan peyi etranje ‘remittances’ bò isit. Anpil moun ak peyi depann de kòb sa a. Nouyòk se sèvo finans lemonn. Si gen pwoblèm sou Wall Street, gen repèkisyon nan lemonn antye.

Restoran fèmen. Magazen fèmen. Lekòl fèmen. Moun ap tann limyè. Yo pa ka pale sou telefòn paske pa gen kouran. Yo aprann lapòs gen yon generatè elektrik. Yo kouri al pran chaje telefòn yo. Bèl moun, model ret chita lakay yo oswa nan biwo yo. Yo pa ka mache nan lari yo si yo pa gen machine militè. Se sèl machin k-ap chache moun pou sove yo. Otorite ap bay nouvèl detanzantan. Nouyòk tounen tankou nenpòt vil ki nan yon peyi soudevlope. Epoutan, se yon vil ki gen tout bagay. Lè vil la demare ankò, li va pwoteje tèt li kon tanpèt konsa.

Friday, September 28, 2012

Bouki and Malis (Bouki ak Malis): Kont Kreyol, Haitian Folktales: Bouki and Malis Turned Boat People

"Bouki and Malis Turned Boat People - Bouki ak Malis Pran Kanntè"

Eske Bouki ka vire do-l bay Ayiti toutbon? What makes Bouki and Malis leave Haiti?

Authors, Charles J. Desmangles and Kevin Levin, have done a great job writing this novella in Haitian Creole, Spanish, and English. Bouki and Malis Turned Boat People:Bouki ak Malis Pran Kanntè. It is based on the plasticity and richness of the Haitian folklore. Two of the most recognizable characters of Haitian folktales play a central role in this story.

In this novella, the authors show Bouki's desperation and push factors contributing to his agreement with a sleek, sophisticated local criminal and people smuggler / trafficker known as 'Captain Katastwòf Natirèl.' Bouki was deep in debts because he wanted to maintain a lifestyle he could not afford on the meager catches of a fisherman. Caught and deported several times by U.S. Border and Coast Guard, Captain Katastwòf Natirèl (Captain Natural Catastrophe) was on a black list. Bouki thought he was smart enough to pull this trip on his own. He refused to be known as the butt of his brother's jokes, a simpleton, a fool. He did not want Malis, his intellectual brother, to know about the details of that trip. All the while, Malis never hesitated to put him down and make him realize that he needed his expertise, language skills, and critical thinking.

Charles J. Desmangles and Kevin Levin interweave elements of the Haitian culture in this remarkable Haitian Creole, Spanish, English novella. Things must have been really harsh in Haiti if these two famous characters of the Haitian folklore finally decide to leave the country on a perilous raft to cross illegally to the U.S. shores. When faced with an upcoming storm, Captain Katastwòf Natirèl led his crew to Santiago, Cuba to seek temporary refuge. He forced everybody to learn Spanish in order to pass for Cuban refugees. Will Booki, Malis and Captain Katastwòf Natirèl make it to the dry grounds of Florida?

This story is set against the backdrop of Haiti's devastated agriculture, political upheavals, insecurity, presence of UN troops or Minustah, series of natural disasters such as hurricanes and 2010 earthquake, barren lands and tree-less mountaintops causing widspread floodings, destroyed ecology, infrastructures and educational institutions with a local population that depends more and more on imported goods and used clothes euphemistically known as 'pèpè.'

In this novella, the authors also implicate and relate the complicity of the catholic church whose priest, Father Francois, refuses to use Haitian Creole and French in his mass in his dogged efforts to cater to a dwindling but rich and powerful group of Latin language enthusiasts, les Bourgeois Commercants Mulattres (native Haitians of Syrian, Lebanese and.. descent). He did not heed Professor Malis' advice to start leading mass in Creole just like the Voodoo priests and protestant churches do all over the country with great success. What's worse is that Father Francois never said a word or raisee his stubby pinky finger against the clandestine smuggling and chaperoning of Haitian children who took these rickety boats to get reunited with their parents in Miami. Sister Marie Lafontant made her money chaperoning children and paid the priest under the table without counting her generous tithes to the church.

"Bouki and Malis Turned Boat People - Bouki ak Malis Pran Kanntè" is a book that will make you laugh and cry in the same sentence or paragraph. This book should be a required reading for anybody who wants to understand Haiti and the 'Boat People' phenomenon. Definitely, it should be required reading for any NGO, tourist, international workers in Haiti. It should be a required reading for any sociology students. This novella is edited by Prof. Joseph J. Charles

Now you can find out whether Bouki shows any signs of intelligence here:

"Excerpt from "Bouki and Malis Turned Boat People.."

“They said that I am supposed to pass the shark test too,” Bouki said to Malis.

“What are you talking about?” Malis asked.

“I was told that it is a test developed by the American authorities to separate Cubans from Haitians. They say that sharks like Haitians’ blood and flesh. They eat Haitian migrants whose boats capsize in high seas between Haiti and Bahamas. “

“Come on, Bouki, think straight. Respect yourself. It looks like you are losing your consciousness, you are coming in and out of consciousness. It appears that the waves of the sea and the crossing made you lose your mind. Americans are not like that! Where can they find these sharks?”

“Malis, I am not crazy. You always think I am crazy!”

“Crazy people hold this kind of talk!”

“I am a fisherman, but I am afraid of sharks. Their teeth are like saws.”

“Hello Bouki, you are no longer on the ocean now. You are on firm U.S. soil!”

Spanish, English, and Haitain Creole&&&&&&&&&&&&&& Spanish, English and Haitian Creole

Professor Orosco and Malis continued to teach Spanish lessons. Malis had a lot of problems teaching the illiterate group. They were supposed to memorize a lot of lessons. It was the only way to teach them.

“¿Que edad tiene ud.? – Ki laj ou genyen?” (“How old are you?”) Malis taught the group. He asked them to repeat after him.

“Tengo 34 años de edad. – M gen 34 an.” (I am 34 years old.)

“¿Cúantos niños tiene ud.? – Konbyen timoun ou genyen?” (“How many children do you have?”)

“¿Es casado/a?” – Eske ou marye?” (“Are you married?”

“Wi. M marye. - Si soy casado.” (“Yes, I am married”)

“¿Es soltero/a?” – Ou selibatè? Ou pa marye?” (“Are you single?”)

“¿Porqué quiere entrar a los Estados Unidos de América? - Poukisa ou vle antre Ozetazini?” (“Why do you want to go to the U.S.A?”)

“¡Libertad y trabajo! – Libète ak travay.” (“Freedom and work!”)

“Somos los agentes de la patrulla Fronteriza Americana – Nou se ajan patwouy ameriken.” (“We are the U.S. Border Patrol agents”)

“Si nou tande ekspresyon sa-a nan bouch ajan ki sou bato ameriken yo, sa vle di yo kenbe nou. Yo ka pimpe nou an Ayiti,” Pwofesè Orosco anseye. “Sa vle di m pral an Ayiti avèk nou si yo dekouvri nou se Ayisyen. Nou sipoze di nou se Kiben ki pale panyòl.” (“If you hear this expression from the mouths of the U.S. agents, that means they caught us. They can send us back to Haiti,” taught Professor Orosco. “That means I am going to Haiti with you if they find out that we are Haitians. You are supposed to say you are all Spanish-speaking Cubans.”)

“¡Somos cubanos! – Se Kiben nou ye! Se Kiben nou ye!” (“We are Cubans!”).

End of excerpt

(Permission obtained from the authors of this novella. No reproduction without permission.)